O nama

CILJEVI UDRUGE

Oldtimer klub “Delnice 1995.” je udruga koji okuplja ljubitelje starodobnih vozila; motocikala i automobila s područja cijelog Gorskog kotara i jedina je takva udruga na ovom području. Osim statutarnih ciljeva udruge koji određuju da udruga: potiče, pomaže i razvija čuvanje i restauriranje svih vrsta oldtimer vozila kako bi se spriječilo njihovo propadanje i uništavanje; organiziranje i učestvovanje u organizaciji relija, udruga aktivno provodi promociju prirodnih, povijesnih i kulturnih vrijednosti Gorskog kotara.

Upravni odbor

na 14. izbornoj sjednici skupštine Oldtimer kluba “DELNICE 1995“ održanoj dana 29. ožujka 2008. godine izabran novi Upravni odbor udruge, koji je na svojoj prvoj sjednici od 4. travnja 2008 godine izabrao novo rukovodstvo, kako slijedi:
PREDSJEDNIK Marijan Žagar (Delnice)
TAJNIK Držislav Tadić (Lič)
BLAGAJNIK Elvis Beljan (Delnice)
OSTALI ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:
Briški Dejan (Delnice)
Mataja Dražen (Mrkopalj)
Petrović Robert (Vrata)
Vančina Mario (Ravna Gora)

S T A T U T

OLDTIMER KLUBA DELNICE 1995
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga Oldtimer klub Delnice 1995(u daljnjem tekstu: Udruga) zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada udruga; članstvu i članarini; pravima i obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju Udruge; tijelima Udruge; njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka.

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: OLDTIMER KLUB DELNICE 1995.

Sjedište Udruge je u Delnicama.

Udruga djeluje na području Primorsko-goranske županije.

Udruga ima svojstvo pravne osobe, a pravnu osobnost stječe upisom u Registar udruga Primorsko-goranske županije.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

Članak 3.

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada, Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području jedne ili više općina, grada ili županije.

Podružnice nisu pravne osobe.

Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom, kojeg donosi Skupština Udruge.

Članak 4.

Udruga ima pečat i znak.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom i sjedištem, a u sredini pečata je znak Udruge.

Znak Udruge je ovalnog oblika, na gornjoj strani je naziv Kluba: OLDTIMER KLUB DELNICE 1995, sa strane je obrubljen crtežom jelovih grančicama sa češerima. U donjem dijelu znaka na presavijenoj traci stoji natpis: GORSKI KOTAR, CROATIA, a sa desne strane stoji dio hrvatskog grba (crveno-bijela polja). U sredini znaka nalazi se crtež starodobnog automobila te silueta starodobnog motorkotača sa vozačem i suvozačem, a u pozadini su obrisi planinskog masiva Risnjak.

Članak 5.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Članak 6.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja.
Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvivati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva informiranja, periodične publikacije, biltene, plakate i sl., sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 7.

Ciljevi udruge su: potiče, pomaže i razvija čuvanje i restauriranje svih vrsta oldtimer vozila kako bi se spriječilo njihovo propadanje i uništavanje; organiziranje kao i učestvovanje u organizaciji relija, te suradnja s nacionalnom oldtimer asocijacijom.

Ostvarivanje ciljeva iz stavka 1. ovog članka Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:
- okuplja građane koji imaju želju i volju baviti se ovom djelatnošću, kao i sve simpatizere ovog športa,
- organiziranje relija,
- učestvovanje u oldtimer relijima,
- strukovno povezivanje te stručno usavršavanje članova,
- suradnja sa drugim sličnim Udrugama i organizacijama koje podupiru rad Udruge,
- obavljanje svih poslova koji proizlaze iz zahtjeva nacionalne asocijacije,
- obavlja druge poslove koji pridonose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenim Statutom.

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 8.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut i opće akte Udruge.
Redovnim članovima Udruge mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnosti Udruge.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem doprinjeli razvoju Udruge.

Članak 9.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Udruge po primitku molbe za prijem kandidata.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.
U Udruzi se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor Udruge.

Članak 10.

Prava i obveze članova su:
- da biraju i budu birani u tijela Udruge,
- da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,
- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
- da se pridržavaju odredaba ovog statuta i drugih općih akata Udruge,
- da redovito plaćaju članarinu,
- da čuvaju i podižu ugled Udruge.

Član Udruge sa navršenih 70 godina života oslobođen je plaćanja članarine.

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- prestankom djelovanja Udruge,
- pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
- isključenjem iz članstva,
- neplaćanjem članarine duže od 3 mjeseca od isteka kalendarske godine.

Članak 12.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe ovog statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini čija je odluka o isključenju konačna.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 13.

Tijela Udruge su:
1. Skupština
2. Upravni odbor Udruge
3. Predsjednik Udruge
4. Tajnik
5. Nadzorni odbor Udruge
6. Blagajnik

SKUPŠTINA

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine ju sve fizičke osobe članovi Udruge te predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Redovna Skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.
Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 15.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se, u pravilu i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 16.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova Skupštine
Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.

Pravovaljanje odluke donose se natpolovičnom večinom glasova prisutnih članova.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge, Skupština donosi dvotrečinskom večinom prisutnih članova Skupštine.

Članak 17.

Skupština Udruge:
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge,
- bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,
- donosi financijski plan i usvaja završni račun,
- razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge,
- odlučuje o sudjelovanju Udruge o radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
- odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanje iz njih,
- rješava o žalbama članova Udruge,
- odlučuje o prestanku Udruge,
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom.

Članak 18.

Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Upravni odbor na vrijeme od 4 godine, a time da može biti biran više puta za redom.

Upravni odbor Udruge, Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ukoliko razriješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razriješenje prije isteka mandata na koji je biran, a time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razriješenju. Skupština je dužna donjeti odluku o zahtijevu za razriješenje na prvoj sjednici.

UPRAVNI ODBOR

Članak 19.

Upravni odbor ima 7 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Upravni odbor Udruge:
- utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
- bira i razrješava predsjednika, tajnika i blagajnika,
- odlučuje o visini članarine,
- odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
- brine se o informiranju članstva i javnosti,
- odlučuje o korištenju imovine Udruge,
- osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Udruge,
- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

PREDSJEDNIK

Članak 20.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjedava sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Udruge.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge:
- saziva sjednice Skupštine Udruge i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine.

TAJNIK

Članak 21.

Tajnik Udruge:
- priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
- stara se o urednom vođenju registra članova,
- vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
- vodi i čuva arhivu Udruge,
- obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu općih akata Udruge.

BLAGAJNIK

Članak 21a.

Blagajnika Udruge bira Upravni odbor na vrijeme od 4 godine i ista osoba može biti birana više puta za redom.
Blagajnik Udruge:
- obavlja rizničarske poslove za potrebe Udruge,
- obavlja druge materijalno-financijske i knjigovodstvene poslove za potrebe Udruge,
- obavlja i druge poslove koje mu povjere Skupština i Upravni odbor Udruge.

NADZORNI ODBOR

Članak 22.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti birani ponovo.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 23.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
- primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge,
- ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 24.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavjesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge.

Članak 25.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe ovog Statuta.

V. ODREDBE O STEGOVNOJ ODGOVORNOSTI

Članak 26.

Upravni odbor odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih ovim Statutom.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik Udruge, Upravi ili Nadzorni odbor Udruge.

Članak 27.

Zbog povrede i obveza, članu Udruge Upravni odbor može izreći:
- opomenu,
- javnu opomenu,
- isključenje iz članstva Kluba.

Članak 28.

Protiv odluke Upravnog odbora član Udruge može u roku od 30 dana od primitka odluke uložiti prigovor Skupštini Kluba.
Odluka Skupštine donijeta povodom prigovora člana je konačna.

VI. IMOVINA UDRUGE, NAČIN NJENOG STJECANJA I RASPOLAGANJE S MOGUĆOM DOBITI

Članak 29.

Imovinu Udruge čine nekretnine, pokretnine i imovinska prava koje je Udruga stekla sukladno ovim Statutom i Zakonom.

Udruga prihode ostvaruje od:
- članarine,
- donacije i dotacije,
- sredstva dobivena od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Kluba,
- ostalih prihoda sukladno zakonu.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

Članak 30.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Udruge.

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 31.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta pripreme i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.
Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak 32.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 33.

Sva unutarnja pitanja Udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtjevaju podrobniju razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Udruga prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom. U slučaju prestanka imovina Udruge pripada članovima.

Članak 35.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Anton Štimac, v. r.

* Pročišćeni tekst Statuta Oldtimer kluba Delnice 1995, obuhvaća tekst Statuta usvojen na Osnivačkoj skupštini Kluba održanoj dana 22. siječnja 2000. godine i tekstove Izmjena i dopuna Statuta usvojenih na sjednicama Skupštine Kluba održanih dana 23. studenoga 2003. godine i 12. ožujka 2005. godine (označeno Bold)